ŽIVOT V OBCI
     
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2020                                                                Text, foto Jiřina Tomšová  
     
  Pingpongový turnaj  
  V sobotu 11. ledna od 9 hodin v budově na zámecké zahradě proběhl v soutěživé atmosféře pingpongový turnaj. Pořadatelem akce byl SK Svojkov. Stolní tenisté odehráli 44 zápasů ve 3 kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 8 mužů, 5 žen a 4 junioři. Vítězem se stal p. Robert Sedlák, pí Eliška Švecová a Vláďa Dvořáček. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.  
     
  Vítání občánků  
  Na sobotní odpoledne 7. března zorganizoval starosta obce p. Gusta Pilz vítání občánků. Slavnostní chvíli prožili rodiče a hosté na sále OÚ. Po jejich přivítání předneslo místních šest dětí krátký program veršů a písní, nacvičený v místní knihovně. Po projevu p. Pilze, jsme přivítali dvě narozené holčičky a jednoho chlapečka mezi občany Svojkova a jejich jména byla zapsána do knihy narozených. Maminkám dětí byla předána krásná orchidej a pro děti pamětní knížka. Dětem i jejich rodičům přejeme vše nejlepší.  
     
   
     
     
  Oslava Mezinárodního dne žen  
  Tradiční jarní sousedské posezení spojené s oslavou MDŽ se uskutečnilo na sále OÚ 7. března od 19 hodin za přítomnosti 30 občanů. K tanci a poslechu hrálo Duo Kotyšev a Němec. Každá z žen zde obdržela hezkou orchidej.  
     
  COVID-19  
  Z důvodu rozšíření koronavirové nákazy byl vyhlášen od 12. března až do odvolání v celé České republice nouzový stav. Týká se zákazu shromažďování, nesmí se konat žádné společenské, kulturní a sportovní akce. Školy byly uzavřeny již od 9. března a od 19. března byl vydán zákaz pohybovat se na veřejnosti bez ochranných prostředků a bylo nařízeno dodržovat odstupy lidí nejméně na 2 m. Protože roušek i respirátorů byl zpočátku nedostatek, řada občanů a podniků se chopila šití roušek i výroby respirátorů a ochranných štítů. Patří dík i svojkovským ženám, šily roušky (nejen pro obyvatele Svojkova) a p. starosta Pilz roušky rozvážel po obci. Byly uzavřeny některé obchody, drobné podniky i velké továrny. Řada lidí trávila čas v karanténě. Prostranství měst se vylidnila, klid byl i ve Svojkově. Naplánované akce se nekonaly, nebyla velikonoční koleda. Po částečném uvolnění, kdy již bylo možné pobýt v desetičlenných skupinách s odstupy a s rouškami na obličeji, naši hasiči se rozhodli postavit 30. dubna tradiční májku. Ovšem pálení čarodějnic se nekonalo.  
  V této nelehké situaci si zaslouží velké poděkování lékaři, zdravotní sestřičky, vědci, personál domovů důchodců, prodavačky, hasiči a všichni ti, kteří pomáhali zejména nemocným a starším občanům. Poděkování patří i Libereckému kraji, který se postaral o zásobování obcí základními ochrannými prostředky-dezinfekcí, jednorázovými rouškami i nanovláknovými částmi roušek.  
     
   
     
  Díky příznivější epidemiologické situaci v České republice docházelo během měsíců dubna, května a června  k postupnému zmírňování předepsaných pravidel života společnosti. I ve Svojkově nastaly změny. 27. dubna byla otevřena knihovna za přísných opatření - používání dezinfekce, nošení roušek, dodržování odstupů, odevzdané knihy během uzavření knihovny byly uloženy v "karanténě". 12. května se po delší době sešli na hřišti mladí fotbalisté, 15. května cyklisté a 27. května začal pracovat kroužek mladých hasičů. 7. června vyrazili turisté na výlet do Josefova Dolu a jeho okolí.  
     
  Svojkovský záchranářský víkend  
  Naši dobrovolní hasiči připravili zajímavou akci pro mladé hasiče. Ta proběhla o víkendu 13. a 14. června pod vedením p. Petra Junka, p. Rudolfa Sajdla ze šluknovské organizace Červeného kříže a vedoucích mládeže SDH Svojkov pí Marcely Sedlákové, p. Martina Průchy, Jaroslava Fialy a Pavla Šorfa ml. Cílem akce bylo seznámit děti s prací záchranářů a vyzkoušet si ji v praxi. 36 přítomných dětí ve věku 5 až 16 let bylo krátce proškoleno v protipožární ochraně a první pomoci. Mladí hasiči byli rozděleni do 4 čet. Každá z devítičlenných čet se zúčastnila 4 výjezdů - k požáru rodinného domu, k pomoci zraněnému horolezci, k lesnímu požáru a k nehodě cyklisty. Mladí hasiči po vyhlášení poplachů museli být řádně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Velitelé těchto družstev museli komunikovat pomocí radiostanice s "operačním střediskem" na zámecké zahradě. Zde bylo zázemí celé akce i připravené hry pro děti. Po večerce se děti zúčastnily bonusového výjezdu k jeskyním do Lindavy, kde měly hledat, vyprostit a ošetřit čtyřčlennou rodinu. Po návratu před půlnocí se chystaly k přenocování v připravených stanech.  
  V neděli po ranní rozcvičce a snídani měly děti možnost si vyzkoušet, jak náročné je vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta. Vozidlo poskytla firma "Recyklace" s.r.o. z Nového Boru. Dospělí členové ČČK Šluknov dětem vysvětlili, jak řádně ohlásit mimořádnou událost a názorně předvedli, jak správně zacházet se zraněným.  
  Všechny výjezdy byly provedeny za dohledu dospělých, ale všechny aktivity na místě zásahu byly čistě v kompetenci dětí. Při všech výjezdech se děti chovaly vážně a zodpovědně. Akci byli přítomni i velitelé hasičů z Grossschonau a Waltersdorfu. Záchranářský víkend byl jistě značně náročný na přípravu. Všem, kdo pomohli, patří uznání a dětem pochvala za jejich velmi dobrý přístup k hasičské a záchranářské činnosti.  
     
   
     
   
                                                                                                                                                                 foto Petr Junek                       
     
  OBEC  SVOJKOV  DÁVÁ  NA  VĚDOMÍ  :  
  Václavský jarmark ve Svojkově se letos neuskuteční  z důvodu nejisté zdravotní situace při koronavirové nákaze. Druhým důvodem je generální oprava budovy v zámecké zahradě. Těšíme se napřesrok na jubilejní 10. Václavský jarmark, který se bude konat v naší obci.  
     
  Na stojáka  
  Téměř 500 lidí se přišlo v pátek 31. července pobavit na představení Na stojáka. Tento zábavný pořad se konal na zámecké zahradě už popáté. Účinkovali herci Karel Hynek, Richard Nedvěd a Pavel Tomeš. Letní počasí účinkujícím i návštěvníkům přálo. Poděkování patří našim hasičům i dobrovolníkům, kteří připravili stany, podium a lavice a také všem, kteří zajišťovali občerstvení, prodej vstupenek a úklid po akci. Večer se vydařil.  
     
  Svatováclavský koncert  
  Téměř 50 přítomných v kapli sv. Václava 27. září odpoledne si připomnělo život a odkaz patrona české země i naší obce sv. Václava. Program zahájila dětská dívčí skupina Tři koťata přednesem básně o sv. Václavu. Následoval pěkný varhanní koncert a Svatováclavský chorál v podání p. Jana Ševčíka. Po koncertu jsme vyslechli poselství lužického kněze patera Michala Brězana. Ze záznamu pochvalně hovořil o naší obci, o kráse zdejšího okolí a významu odkazu sv. Václava. Následovalo hezké hudební vystoupení Tří koťat a v závěru pěvecké vystoupení sboru Gaudí ze Sloupu v Č., v němž účinkují i čtyři svojkovské ženy. Sbor uvedl písně umělé i národní ve velmi pěkném podání. Program v kapli sv. Václava byl pestrý a hodnotný.  
  Poděkování patří zejména pí Pavlíně Štěpánkové za zajištění programu a za pěknou výzdobu kaple a p. Petru Junkovi za přípravu a promítání obrazů.  
     
 
 
 
     
 
 
 
     
     
  COVID-19  podzimní vlna  
  Z důvodu rozšíření COVIDU-19 v 2. polovině října a následného vládního opatření se rušily řady akcí. Ani u nás se nemohlo uskutečnit již tradiční  podzimní "dýňování". Hlavní organizátorka této akce pí Marcela Sedláková po dohodě s OÚ vyzvala svojkovské děti, aby ve dnech 27.10.-30.10. přinášely vydlabané nebo jiným způsobem nazdobené dýně na louku ke kostelu. Dvacet dětí se v této nelehké době zabavilo a jejich dvacet dýní ozdobilo a rozsvítilo na deset dní okolí kaple sv. Václava.  
     
   
                                                                                                                                                              foto Petr Junek  
     
  Svojkovský advent  
  Podle vládního opatření z důvodu podzimní vlny epidemie koronaviru nemohl být v neděli 29. listopadu tradičně zahájen letošní advent. U kostela nezazpívaly koledy svojkovské děti, nekonal se ani kulturní program uvnitř kaple. Přesto Svojkov advent přivítal. Někteří členové kulturní komise se předem postarali o vyzdobení kaple, rozsvítili betlém p. Milana Janeckého a poblíž vchodu vystavili betlém dřevěný, který je dílem p. Pavla Holce, dřevosochaře, který se zúčastňoval dřevosochání i jarmarků. Bez diváků p. starosta rozsvítil i vánoční strom. Oba betlémy budou k nahlédnutí o víkendech po dobu adventu. Vánoční smrk i osvětlená kaple sv. Václava nám připomenou blížící se nejkrásnější svátky Vánoce.  
     
   
     
     
  Zpívá celé Česko  
  Díky několika členům kulturního výboru zazněly i ve Svojkově ve středu 19. prosince v 18 hodin z veřejného rozhlasu v rámci akce Zpívá celé Česko nejkrásnější české koledy. Bylo to milé poslechnutí. Z důvodu vlny epidemie COVIDU-19 si lidé nemohli koledy zazpívat společně.  
     
  Místní knihovna  
  Začátek roku proběhl v knihovně tradičně. Knihovnice zapsala 14 dospělých a 11 dětských čtenářů. Půjčovní hodiny byly opět v pondělí od 15 do 18 hodin. Za tento rok si čtenáři zapůjčili 294 svazků. Knihovna vlastní 678 svazků, z toho 489 pro dospělé a 180 pro děti. Městská knihovna Česká Lípa naší knihovně zapůjčila 160 knih ve třech souborech v ceně 42 165 Kč. Knihovnu vede stále pí Jiřina Tomšová. V únoru připravila se šesti dětmi pásmo veršů a písní pro vítání tří nových občánků, které se konalo 7. března. Od 11. března z důvodu koronavirové pandemie Vláda ČR odvolala všechny společenské i kulturní akce, tedy byly uzavřeny i knihovny. Od 27. dubna se knihovna opět otevřela za předpokladu dodržování  předepsaných hygienických opatření. Knihy se půjčovaly do 19. října. Následně Vláda ČR opět z důvodu Covidu-19 vyhlásila nouzový stav a po celý listopad byla knihovna uzavřena. V době otevření knihovny měli čtenáři o výpůjčky zvýšený zájem. Stále se dodržovala hygienická opatření. Situace s Covidem-19 se projevila i v knihovnách.  
     
  Blahopřání  
  Jako každým rokem jsme blahopřáli 22 našim občanům, starším 70 let. Každý obdržel dárkový balíček, ženy k němu květinu. V gratulacích se střídáme, včetně starosty a místostarosty. V letošním roce, postiženým Covidem-19, se blahopřálo velmi jednoduše - u vchodu do rodinného domku. Tradice blahopřání seniorům v naší obci trvá od roku 1975, kdy byla zavedena členkami tehdejší místní organizace Červeného kříže.  
     
  Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů, předurčená pro ochranu obyvatelstva, je zařazena do kategorie JPO V. Jednotka ve Svojkově má 14 členů, všichni absolvovali povinné zdravotní prohlídky a předepsaná školení. V tomto roce JSDH 17 x zasahovala na vyzvání Krajského operačního střediska. Jednalo se o 12 výjezdů (3x spadlý strom na komunikaci, 3x stavění stanu, 2x snesení pacienta, 1x požár osobního automobilu, 1x likvidace ropné skvrny, 1x rozvoz nanoroušek, 1x rizikové kácení). Na žádost starosty obce Jednotka zasahovala 5x ( rizikové kácení, zajištění nouzového zdroje elektřiny, likvidace bodavého hmyzu, odčerpání vody a naplnění nádrže na místním hřbitově). Členové JSDH také v obci pomáhali bez oficiálního výjezdu při likvidaci sršních a vosích hnízd, při opravách obecního traktůrku a jeho přívěsu. Dále Jednotka zajistila požární dozor v lednu při odpalování ohňostroje ve Skalici, v červnu při soustředění mladých hasičů a záchranářů ve Svojkově a v červenci při akci "Na stojáka". V rámci pravidelných "hasičských střed" hasiči prováděli údržbu svěřené techniky, včetně vozidel, upravovali prostory zbrojnice a dalších svěřených prostorů. Na vozidle Š 706 RTHP hasiči zrepasovali brzdový systém, přetěsnili motor, opravili vedení plynu i elektroinstalaci, zapojili nový měnič napětí a umístili osvětlení boků. Na lesním speciálu Praga V3S byla prováděna od září do listopadu generální oprava ( demontáž kabiny, nádrže a dalších součástí, otryskání dílů profesionální firmou, ošetření proti korozi, vysoušení tlakovým vzduchem, provedení lakýrnických prací, nástřiků disků kol, montáž nových pneumatik, celková montáž dílů a náročné úklidové práce). V prosinci hasiči dělali dokončující práce, např. repasi brzdového systému, zapojení motorové elektroinstalace, montáž pohonu požárního čerpadla a navijáků,...).  
  Za veškerou činnost při výjezdech, za pomoc obyvatelům, za práci s mládeží, za organizaci svých činností, za údržbu techniky, zvláště vozidel a svěřených prostorů, patří našim dobrovolným hasičů velké poděkování.  
     
  Skončil rok 2020. Téměř veškeré kulturní, společenské a sportovní dění ovlivnil do této doby neznámý koronavirus, způsobující epidemii nemoci Covid 19. Přišla první jarní vlna nemoci, letní uvolnění a druhá vlna na podzim. I ve Svojkově několik lidí onemocnělo.Ve školách se nevyučovalo, menší provozovny, obchody, restaurace, služby byly zavřeny.  Před Vánocemi přišlo opět uvolnění a naděje, že nemoc ustoupí. Do nového roku 2021 přejme všem především dobré zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy, pohodu a spokojenost..  
     
  Na těchto webových stránkách v kapitole "Život v obci" jsem se 12 roků snažila informovat čtenáře o životě v naší obci, o životě ve Svojkově. Všem, kteří si prohlédli přiložené fotografie a přečetli si texty, děkuji za pozornost. Další informace o naší obci budete moci sledovat na připravovaných nových webových stránkách obce a také na Facebooku.  
                                                                                                                                                              Jiřina Tomšová