ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  ROK   2014                                                                                                           Rok 2014 text, foto Jiřina Tomšová                              
                                                                                                                                                    
Hasiči - 2014
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svojkov
JSDHO má 12 členů, velitelem je p. Martin Průcha. V letošním roce všichni členové procházeli pravidelným školením. Dva členové absolvovali  školení na velitele družstev. Pomocí dotací a darů opět rozšířili materiální vybavení jednotky. Letos byli zavoláni ke třem záchranným akcím.
Sdružení dobrovolných hasičů
SDH bylo založeno 4.2.2014, v obchodním rejstříku je zapsáno 30.5.2014. Má 30 členů, mužů, žen a dětí. Starostou sdružení je p. Robert Sedlák. Hlavní činností SDH je práce s mládeží, protipožární prevence a pomoc při kulturních akcích.
P. Martin Průcha, velitel JSDHO Svojkov, získal zájem dětí o činnost v hasičském kroužku. Od září se 1 krát za 14 dní společně scházeli při pěkném počasí na zámecké zahradě, při nepříznivém počasí na sále v čp. 12. Děti byly seznamovány s prací hasičů. P. M.Průcha, p. Jaroslav Fiala a p. Petr Junek se zúčastnili proškolení, aby  k 1. lednu 2015 byl hasičský kroužek veden oficiálně.
Knihovna - 2014
Místní knihovna vlastní 1486 knih. Od Městské knihovny v České Lípě jsme měli ve 4 oběžných souborech zapůjčeno dalších 200 svazků. V naší knihovně bylo v tomto roce zapsáno 25 čtenářů, zapůjčili si 364 knih, knihovnu vede pí J. Tomšová. Uspořádala výstavky knih z nových souborů, dvě fotovýstavky, děti zde nacvičovaly koledy pro vánoční zpívání a pro pásma k vítání občánků.
Přání k narozeninám - 2014
V letošním roce jsme gratulovali k narozeninám 16 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od OÚ dárkový balíček, a blahopřání. Vše jim bylo po vzájemné dohodě osobně předáno. Nezapomínáme na paní Marii Potůčkovou, která žije v domově důchodců ve Sloupu v Č. a na paní Annu Trčovou, která bydlí u syna v Novém Boru. Blahopřání organizuje pí Jiřina Tomšová.
V obci se narodily 4 děti - jedna holčička a tři chlapci. První vítání občánků v letošním roce se konalo 29. června a druhé 14. prosince.
Sport - 2014
Víceúčelové hřiště bylo podle počasí využíváno po celý rok. Podle rozpisu zde trénovali a hráli tenisté. Od ledna do března a v listopadu a prosinci zde trénovali fotbalisté z Bukovan, v mužstvu jsou i svojkovští. P. Pavel Šorf ml. je trenérem mládeže již 10. rok, v tomto roce vede tým dorostu a mladších žáků a mladší přípravky.
Prosinec  2014
31.12. Pěkný  silvestrovský večer  prožilo více než 30 občanů - tentokrát v budově na zámecké zahradě. Všichni se bavili, při kytarách pí Dany Kejklíčkové, a p. Milana Vláška si zazpívali, někteří si zatančili. Po 22. hodině se podával ovárek, přítomnými předem zaplacený. O půlnoci přivítali rok 2015,  popřáli si do nového roku a společně na zámecké zahradě zhlédli ohňostroj. A zábava pokračovala.
28.12.  V mrazivém slunečném nedělním odpoledni 28. prosince vystoupalo Modlivým dolem a prudkou stezkou k vyhlídce na Tisovém vrchu  přes 60 dospělých i dětí. Na ohni, založeným hasiči, si opekli buřtíky, popovídali si a zanedlouho sestupovali. Byl to již 3. společný výstup na Tisový vrch.
     
 
 

 

 

21.12.  V neděli 21. prosince prožívala kaple sv. Václava sváteční chvíle. Odpoledne se zde sešlo více než 120 lidí ke 3. sousedskému zpívání. Pan starosta přivítal přítomné, poděkoval za obec p. Milanu Janeckému, který vytvořil krásný velký betlém s místními prvky a který věnoval obci. Živý betlém s koledami předvedly místní děti.

Následovala oficiální část OÚ - starosta a místostarosta obce na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 22. září 2014 slavnostně předali p. Miloslavu Tomšovi udělení Čestného občanství obce Svojkov k 1. lednu 2015 za celoživotní zásluhy o prospěch a rozvoj obce. 
Další program řídila pí Dana Kejklíčková. Za jejího hudebního doprovodu zpívaly tři členky českolipského sboru vánoční písně a koledy, potom si zazpívali všichni přítomní. Po skončení programu jsme si navzájem popřáli pěkné prožití vánočních svátků.

 

 

 
 

 

 

20.12.  Fotbalová soutěž  "Zamrzlá kopačka" se konala v sobotu 20. prosince. Utkalo se šest týmů, za Svojkov kopalo 10 fotbalistů a naši se umístili na 4. místě.

14.12.  Pan starosta Pilz zorganizoval na nedělní odpoledne 14. prosince vítání dvou narozených občánků. Jména chlapců byla zapsána do knihy narozených. Obdrželi pamětní list a dárek, maminky květinu. Svojkovské děti nacvičily pro tuto příležitost v knihovně pásmo veršů a písní. Vítání občánků proběhlo v pohodové atmosféře.

 

 

 

13.12.  Svojkovské maminky si se svými dětmi vyrobily krásné andělíčky, vánoční ozdoby a betlémy. Kouzelnou vánoční atmosféru dokreslily koledy a vůně domácího punče. Akci 13. prosince zajistila pí Pavlína Štěpánková. Motto : " Na svátek sv. Lucie zavítali do Svojkova andělé. Když andělé roztáhnou křídla a vzlétnou výš, můžeš je poprosit o pomoc, pak budeš jim stále blíž."

 

   

..

6.12.  Obecní úřad uspořádal v sobotu 6. prosince odpoledne na sále v čp. 12 pro děti  mikulášskou nadílku. Téměř 40 dětí s rodiči očekávalo příchod Mikuláše. Nejprve se objevily dvě krásné, šikovné čertice, malá Zuzka a velká Dana. Přítomné děti si při její kytaře zazpívaly i zacvičily. A vstoupil Mikuláš Zdeněk, čerti Milan a Jaroslav s milým andělem Eliškou. Dětem za přednes básničky či písničky předávali balíčky dobrot. Bylo veselo a celá akce, díky účinkujícím, povedená.
Večer se konalo mikulášské sousedské posezení, tentokrát méně navštívené. Reprodukční hudbu zajišťoval p. Martin Průcha.

 

 

 
 

 

 

5.12.  V předvečer  svátku sv. Mikuláše 5. prosince již tradičně prošli Svojkovem Mikuláš Zdeněk, krásní čerti Jirka a Robert a anděl Věrka. Po dohodě s rodiči navštívili děti v rodinách.

 

 

 

1.12.  Navečer v pondělí 1. prosince svojkovští v hojném počtu přivítali u kaple sv. Václava adventní čas. 14 dětí zazpívalo koledy, p. J. Janouch rozsvítil vánoční smrk, p. místostarosta podával čaj a svařené víno. Koledy děti nacvičily v knihovně, nápoje připravila pí L. Šorfová. I přes chladné počasí bylo zahájení adventu vydařené. 

 

 

 

Listopad  2014

15.11.  Pěkné sobotní odpoledne 18. listopadu prožily děti na sále OÚ díky paní Pavlíně Štěpánkové a Elišce, které akci zorganizovaly. V 1. polovině odpoledne 12 dětí, některé s pomocí maminek, z předem zadělaného těsta a náplní šikovně připravily k pečení  martinské rohlíčky. V 2. polovině odpoledne přítomní vyslechli  koncert bubenic  z Dětského domu Smetanka v Novém Boru. Do hry se s chutí zapojily i děti.

 

   

..

2.11.  V neděli 2. listopadu si 30 občanů přišlo na sál OÚ poslechnout koncert 2 folkových skupin - skupiny brněnského písničkáře  Ivo Cicvárka   a skupiny  Zhasni .
Říjen  2014
26.10.  Velmi pěkná akce se konala v neděli 26. října odpoledne na zámecké zahradě. Sešlo se na 25 dětí, které si v budově s pomocí rodičů  vytvářely z dýní strašidelná svítidla. Po setmění se děti vydaly s lampióny po zámecké zahradě a nakonec prošly i lucerničkami osvětlenou stezkou odvahy s vykukujícími strašidly za houkání hradního hejkala. Všechny děti byly statečné a odměnou jim byly opečené buřtíky. Hlavní  organizátorkou této zdařilé akce byla paní Marcela Sedláková, pomohli tatínkové i starší chlapci. Přítomní si připomněli keltský svátek začátku zimy a svátek duchů Halloween.

 

   
Září  2014

28.9.  V neděli 28. září odpoledne za přítomnosti 11 lidí sloužil v kapli sv. Václava  svatováclavskou mši  děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Připomněl význam knížete Václava pro lid českých zemí v minulosti i přítomnosti. Zdůraznil jeho touhu po míru, smysl pro spravedlnost i Václavovo sociální cítění. V závěru mše p. farář poděkoval obci za péči o kapli, požehnal všem svojkovským a přítomní zazpívali Svatováclavský chorál. Po skončení mše jsme vyslechli krátký varhanní koncert - skladbu J.S.Bacha, W.A.Mozarta a Schubertovo Ave Maria.

27.9.  Václavský jarmark  od ranních sobotních hodin probíhal tradičně, vyjasnilo se a po celý den bylo krásné počasí. Téměř 60 stánkářů vystavili a prodávali svá díla, další své umění předváděli  - skláři, kovář, drátenice, kovotepec. Na odbyt šly zabíjačkové výrobky, prodávalo se občerstvení. Škola ve Sloupu nacvičila s dětmi pohádku Sněhurka, odehrála se na nádvoří hradu. Cvikovští loutkoherci předvedli pohádku Švec Dratvička, vyhrávaly hudby The Lusatian Grass, Ajeto Dixieland, 63 Company. Přítomní zhlédli krásná vystoupení mladších i starších mažoretek z Nového Boru. Do zámecké zahrady zavítal i kníže Václav s doprovodem a promluvil k našim občanům. Pro děti byly připraveny nápadité tvůrčí dílničky, jízdy na koních, skákací loď. Na  4. Václavský jarmark  se přišlo podívat téměř 2600 návštěvníků, mnozí tu pobyli celý den a všichni byli v pěkném prostředí zámecké zahrady spokojeni, rovněž tak prodávající.
V neděli se více než 30 dobrovolníků věnovalo úklidu. Všem, kteří se přičinili, patří poděkování.
                                                                                  Svojkovští na 4. Václavském jarmarku - r. 2014

 

   
 

   
 

   

26.9.  Týden před 4. Václavským jarmarkem byl náročný pro pořadatele i pro pracovníky. Ke smontování připravili desky na stupínky pro hudebníky, připravovaly se stoly, lavice, uklízelo se v budově, zajišťovalo se vše pro provoz. Deštivé počasí ještě v pátek ztížilo přípravu, které se zúčastnilo na 20 lidí - hasiči, dobrovolníci muži i ženy. Stavěli podium, stany, přinášeli lavice, ženy pekly záviny, vařily se zabíjačkové výrobky.

 

   

5.9.  Noční závod keškařů  se startem a cílem na zámecké zahradě se konal v pátek 5. září ve Svojkově. Závodu se zúčastnilo 5 desítek lidí, včetně dětí. Závodníci na trase asi 3,5 km v terénu měli za úkol splnit 10 úkolů zaměřených především na historii naší obce.

Geokešing  je hra, která kombinuje turistiku s hledáním pokladů pomocí navigačního systému GPS. Skryté schránky - keše -  jsou umísťovány na zajímavých místech, často bez turistického značení. Schránky obsahují drobnosti a nálezce si může část "pokladu" vzít a vložit sem předmět jiný. Do přiloženého notýsku může zapsat svoji poznámku. Tato zajímavá hra přispívá k poznávání přírody, historie, prospívá zdraví a utužuje vzájemné vztahy.
Srpen  2014
30.8.  Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 30. srpna na zámecké zahradě  hasičskou zábavu  s občerstvením a bohatou tombolou. K tanci i poslechu hrála živá hudba.
17.8.  V neděli 17. srpna se konal na zámecké zahradě 8. ročník cyklistických závodů  Svojkovský pohár,  který je součástí seriálu Haven MTB.  Dopoledne závodily nejmenší děti, následovaly kategorie mladších i starších chlapců a dívek. Odpoledne patřilo mužům, ženám, veteránům. V každé z dětských soutěží na stupních vítězů stály svojkovské děti.
9.8.  V sobotu odpoledne potřeboval pomoc turista, který se během výletu při prohlídce skal zranil poblíž kaple v Modlivém dole. Na dostupné místo přijela rychlá záchranná služba, profesionální hasiči z České Lípy a pohotově skupina svojkovských dobrovolných hasičů, kteří měli službu při dřevosochání na zámecké zahradě. Zraněný byl na nosítkách přenesen do sanity.
9.8.  Na sobotu 9. srpna zorganizoval OÚ  2. svojkovské dřevosochání,  které se opět konalo v pěkném prostředí zámecké zahrady. Práci motorovými pilami předvedli za krásného počasí p. Pavel Holec se svými dvěma kolegy z Podkrkonoší. Na jejich umění se přišlo podívat asi 600 lidí z okolí i z obce.Všechny zaujalo tvoření různých dřevěných předmětů, zvoniček, kapliček, sošek i dokončená díla. Nejvíce obdivována byla socha knížete Václava, řezaná z vysokého pařezu túje, kterou na jaře rozzlomil silný vítr. Pamětníci pamatují dvojí zasažení tohoto stromu bleskem. Přítomní si výrobky prohlíželi, kupovali. Hasiči podávali občerstvení, k večeru zahrála skupina 63 Company a proběhla dražba čtyř výrobků. Díky všem, kteří pomáhali tuto zdárnou akci zajistit - hasičům, službám u pokladen, u občerstvení, při úklidu.

 

   
 

   

20.7.  V neděli 20. července v odpoledních hodinách byl hlášen lesní požár na skalách ve Svojkově hasičským jednotkám Svojkov, Sloup, Nový Bor a Česká Lípa. Doutnala a hořela lesní hrabanka na Tisovém vrchu na ploše 10 krát 6 m. Velitel zásahu profesionální hasič z České Lípy rozhodl, že svojkovská Praga V3S vyjede k místu a požár zlikviduje. Po spotřebování vody byly ostatní jednotky odvolány, svojkovští převzali velení a požár dohasili dvěma nádržemi vody, kterou doplňovali z Trambusu v sadě pod Tisovým vrchem. Místo požáru bylo předáno pracovníkovi lesů ČR. Po skončení akce ještě svojkovští pomocí navijáku auta V3S z nepřístupného terénu vytáhli auto Policie ČR. Úspěšného zásahu se zúčastnilo 10 hasičů z naší obce.

 

 

 

Oslavu svých kulatých narozenin na zámecké zahradě prožili manželé Laďka a Pavel Šorfovi se členy rodiny a svými přáteli.

V měsíci červenci byli na zámecké zahradě p. starostou Gustavem Pilzem oddáni manželé Fialovi v kruhu rodiny za přítomnosti svých známých a přátel i místních hasičů. Obřad byl důstojný a srdečný. Blahopřejeme.
6.7.  V neděli 6. července dopoledne více než 10 mužů skládalo stany, uklízeli lavice, stany a 4 muži v pondělí dopoledne vypůjčené odváželi.
Pořadatelé a všichni, kteří přiložili ruku k dílu, mohou mít z celé akce dobrý pocit. Všem patří poděkování.
5.7.  V sobotu 5. července dopoledne se sešlo na zámecké zahradě na 20 místních hasičů a dobrovolníků, postavili stany, lavice uspořádali na travnaté ploše a stoly s lavicemi ve velkém stanu. Pro hudebníky upravili plochu stanu a zavedli elektřinu pro jejich aparaturu. Odpoledne  před 15. hodinou se začali scházet prodávající, aby si připravili svá místa ve stanu u budovy. Prodával se bramborák, guláš, grilovaná uzenina, velký ohlas měl chléb s domácím sádlem a škvarky, točilo se pivo a limonáda. Další prodej probíhal u okénka budovy - pití, káva, sladkosti. Hasiči organizovali vjezd aut na parkoviště a  v 16 hodin se otevřely u vchodů na zahradu obě pokladny.
Po 18. hodině zahájila hudební vystoupení svým programem  novoborská skupina Zhasni,  následoval oblíbený  písničkář a kytarista Pavel Dobeš a kytarista Tomáš Kotrba. V poslední třetině zahrála známá skupina  AG Flek. Pěkný program přilákal více než 500 návštěvníků. Svojkovští i účastníci ze širšího okolí i muzikanti byli spokojeni a překvapeni četnou návštěvou.
Folkový večer "Svojkovská zahrada" v krásném  prostředí za pěkného počasí byl opravdu zdařilý.

 

   
 

   
 

   

4.7.  V pátek 4. července v dopoledních hodinách 6 mužů přivezlo zapůjčené lavice z Radvance a ze Sloupu a z České Lípy stupínky pro hudebníky. Uložili je na zámecké zahradě.

Červen  2014
V červnu se několikrát sešli místní pořadatelé folkového festivalu Svojkovská zahrada, aby si rozdělili úkoly pro přípravu i průběh akce.
29.6.  V neděli 29. června odpoledne se konalo ve vyzdobeném sále OÚ vítání nových občánků Svojkova. Pro tuto příležitost starší děti v knihovně nacvičily pásmo veršů a písniček. K rodičům promluvil p. starosta Gustav Pilz a odevzdal jim pro děti pamětní knížku s finančním dárkem od Obecního úřadu Svojkov. Jména dětí byla zapsána do knihy narozených. Vítány byly 4 děti - dva chlapci a dvě děvčátka. Profesionální fotografka maličké i celé rodiny s dětmi vyfotografovala.

 

 

 

Večer po 19. hodině byla všechna místa sezení obsazena, p. starosta Pilz podával moc dobrý guláš. Přítomní se bavili a se zájmem sledovali dražbu máje, kterou opět vedl p. Zdeněk Budský. Vítěz dražby s pomocníky májku pokáceli a zábava pokračovala přes půlnoc.

 

   
 

   

10.5.  Velitel JSHDO p. Martin Průcha a další hasiči zorganizovali na zámecké zahradě 10. května akci pro děti -  nácvik dětského hasičského zásahu.  Další nácviky proběhnou 19. a 31. května. Děti se procvičí pro zdárný průběh zásahu na Dni dětí.

 

   

1.5.  Od r. 1996, tedy již  po 19.  se na zahájení Mariánského měsíce za přítomnosti 200 lidí konala u skalní kaple v Modlivém dole mše. Hlavním celebrantem byl bývalý generální vikář litoměřické diecéze Karel Havelka, dnes farář v Žitenicích a děkan Katedrální kapituly v Litoměřicích. Organizaci parkování aut na zámecké zahradě opět zajistili hasiči.

 

   

Duben  2014                                                 

30.4.  Ve středu 30. dubna odpoledne děti a ženy ozdobily na zámecké zahradě májku a asi 15 mužů se postaralo o její vztyčení. Proběhla zkouška letu čarodějnice, kterou opět vyrobila pí Petra Budská. Akci řídil p. Martin Průcha. Před 20. hodinou již byla na zámecké zahradě velká sešlost občanů, hasiči podpálili hranici,  z lípy od hradu slétla čarodějnice  přímo nad hořící hranici. Potom pan starosta podával výborný gulášek - 3 muži odpoledne připravili maso, hasiči čepovali Gambrinus a přítomní se bavili. Dva členové SDH areál hlídali do ranních hodin.

 

 

 
 

 

 

27.4.  Na zámecké zahradě se konala v neděli 27. dubna od ranních hodin  velká pracovní akce  asi 20 hasičů a dobrovolníků ze vsi. Jedna skupina dokončovala montáž polní kuchyně, další nakládali chvojí ze spadlé túje, 3 sekáči svými křovinořezy kosili méně přístupná místa. Někteří přivezli z lesa dřevo na hranici a kmen pro májku, potom hranici postavili a oloupali kmen májky. Nakonec rozebrali prohnilé podium a vše  uklidili. P. Josef Kouřil opět uklidil studánku u Strážce Modlivého dolu.

 

 

 
 

 

 

26.4.  Záslužnou činnost vykonalo 40 lidí pod vedením p. Františka Hanykýře a p. Pavla Šorfa ml. v sobotu 26. dubna  v Dlouhém dole. Zde odpracovali 120 hodin při úklidu potůčku u vodopádu a pod vodopádem. Odklidili odpadky a popadané větve a koryto potůčku vyčistili.

 

   

26.4.  4 brigádníci v sobotu 24. dubna uklízeli a upravovali terén v centru obce za plynovou regulační stanicí.

23.4.  Celý týden pracovali na zámecké zahradě manželé Gregorovi z Nových Domků. Pan Milan Gregor posekal traktůrkem celou plochu areálu a paní Gregorová vyplela a okopala všechny vysázené stromy. Děkujeme Vám.
21.4.  Jako každoročně o Velikonočním pondělí  dopoledne, letos 21. dubna, k našim občanům přicházely skupinky koledníků. Malí koledníci - chlapci a děvčátka - starši hoši i dospělí muži za hodování a vyšlehání dostali od paní domu malovaná vajíčka, sladkosti, ovoce, mašličku na pomlázku, neřidiči i něco ostřejšího. Byla to tradičně srdečná setkání, zprvu za slunečného i když chladnějšího počasí, kvetly ovocné stromy a koledníků bylo na 60.

 

   

5.4.  Jaro přivítaly děti  na sále OÚ v sobotu dopoledne 5. dubna. Vyrobily si papírového čápa i s peřím a ozdobily vajíčka pod vedením paní Pavlíny Štěpánkové a Elišky. Dětem pomáhaly i maminky. S paní Reginou Krchňákovou, učitelkou mimoňské ZuŠ si zazpívaly, zacvičily i zatancovaly. Pěkné akce se zúčastnilo 20 dětí.

 

   

Březen  2014

Členové místní jednotky hasičského sboru v katastru obce v březnu pokáceli a rozřezali několik narušených stromů, které svým stavem ohrožovaly okolí. U čp. 18  prořezali velkou vrbu.
7.3.  Více než 40 občanů přijalo pozvání OÚ  k posezení a zároveň k oslavě Mezinárodního dne žen  při hudbě Septima p. Šefčíka. Květiny od OÚ a reflexní pásku na rukáv přítomným ženám roztomile předávaly Verunka, Terezka a Kristýnka. Večer byl pěkný, všichni se dobře bavili.

 

   

1.3.2014  V sobotu 1. března  od 9 do 15 hodin se v budově na zámecké zahradě konala první velká akce  Spolku dobrovolných hasičů Svojkov - turnaj ve stolním tenise. U dvou stolů se odehrály 94 zápasy, jichž se zúčastnilo 27 hráčů - mládež, ženy, muži. Hlavní organizátor akce p. Martin Průcha, velitel Spolku, pečlivě vypracoval program utkání. Všichni přítomní měli okamžitý přehled o průběžných výsledcích. V kategorii mužů se na 1. místě umístil p. David Valdhans, 2. místo obsadil p. Robert Sedlák a 3. junior Heřman Dinda. Poděkování patří všem, kteří při této úspěšné akci pomáhali.

 

 

 

Leden  2014

10.1.  Pěkný večer v pátek 10. ledna prožilo asi 30 přítomných na sále OÚ v čp. 12, kam si přišli poslechnout hudbu v podání dvou skupin. V 1. části večera vystoupila folk-rocková skupina  Disneyband, která se opírá o tvorbu Martina Kadlece, jednoho z nejlepších autorů a textařů tohoto žánru. Pokračovala folková skupina  Žamboši - držitelé hudební ceny Anděl - harmonika, kytara a bicí. Předvedli vlastní tvorbu, hudbu příjemnou, melodickou ve velmi dobrém podání. Frontman Jan Žamboch je držitelem ceny Nejlepší kytarista Slovenska 2011.