Ohlédnutí za činností  Obecního úřadu ve Svojkově

 

                                                                  Informace o uskutečněných akcích OÚ v letech 1992 - 2019

                                                                                      zapsala Jiřina Tomšová, kronikářka  

1992

Po opakovaném uváženém jednání občanů Svojkova v roce 1991 bylo jednohlasně rozhodnuto odpoutat se od města Nový Bor  a osamostatnit obec Svojkov.

 

 

Samosprávy byl Svojkov zbaven v r. 1979, půl roku spadal pod MNV Sloup v Č. a od roku 1980 do roku 1991 byl součástí Nového Boru. Za toto období  byl  vybudován pouze chodník z návsi k autobusové zastávce a rozestavena místními občany moštárna. Svépomocí a zdarma si místní občané udržovali veškerý pořádek v obci a zajišťovali všechny akce. V dřívějších letech byl ve Svojkově poměrně bohatý společenský život. Činné byly místní zájmové organizace Český zahrádkářský svaz, Červený kříž a Požárníci. Tyto spolky organizovaly v obci plesy, karnevaly, oslavy  silvestrovské, pálení čarodějnic, různé přednášky, diaprojekce, dětské karnevaly, dětské sportovní a soutěžní činnosti při Dětských dnech, gratulace starším občanům, atd. Koncem období, kdy obec patřila pod správu města Nový Bor, se tento společenský život poněkud omezil. V obci byla v činnosti místní knihovna.

 

Volby do zastupitelstva Obce Svojkov se konaly 29.2.1992, ustavující schůze se konala 4.3. Zastupitelstvo mělo 9 členů :

pí Š.Dolejší, p. J.Konečný st., M.Kouřilová, V.Krotký, J.Listík, P.Šorf,  Z.Štoček, M.Tomeš, J.Vaďura.

Starostou obce byl zvolen p. Miloslav Tomeš, jeho zástupcem p. Pavel Šorf st.

Zastupitelstvo Obce Svojkov zvolené v r. 1992 se snažilo pracovat tak, aby se obec rozvíjela a  počet obyvatel stoupal, což je podmínkou pro to, aby obec mohla samostatně fungovat. V tomto roce bylo ve Svojkově trvale hlášeno 92 obyvatelů a finančních prostředků bylo velmi málo. Rozpočet v tomto roce činil 104 000 Kč. Zastupitelstvo s rozmyslem vypracovalo plán rozvoje obce.

Tento plán se postupně v následujících letech realizuje.Větší akce lze uskutečňovat za předpokladu částečného dotování ( např. z Programu obnovy venkova, z prostředků Phare, Státního fondu životního prostředí,... ), aproto se jejich pořadí měnilo podle toho, jak se obci dotace podařilo získávat. V tomto roce byla provizorně opravena cesta pod kostelem a u kravína.

                                                                                                                           

 

 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE V NÁSLEDUJÍCÍCH  LETECH :

 

1993

Úprava plochy před dvojdomkem. 

 

 

Dokončení stavby a vnitřních úprav moštárny a její uvedení do provozu.

 

 

Prořezání stromů a křovin na hřbitově svépomocí občanů.

 

 

Rozšíření rozvodu vody a odpadu v budově čp. 12.

 

 

Rozpočet na tento rok byl 124 000 Kč.

 

 

Počet obyvatel 89.

 

 

1994

Výměna starých čekáren u autobusových zastávek u restaurace a ve vsi.

 

 

Úprava plochy hřbitova, zbourání márnice.                 

 

 

Likvidace černé skládky na Nových Domkách.

 

 

Vypracování žádostí o dotace na chodník, na úpravu návsi, odkanalizování značně rizikového úseku silnice.

 

 

V tomto roce se obec přihlásila jako jedna z prvních na okrese Česká Lípa do vládního "Programu obnovy venkova".

 

 

Rozpočet v tomto roce byl již 173 000 Kč.

 

.

Počet obyvatel 97.

Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 18.-19.11.1994. Zastupitelstvo mělo 7 členů :

pí V.Hudcová, M.Kouřilová, p.V.Krotký, B.Plzák, P.Šorf st., M.Tomeš, J.Vaďura.

Starostou byl dne 1.12.1994 zvolen p. Miloslav Tomeš, zástupcem starosty p. Pavel Šorf.

 

 

1995

Stavba spodní části  plotu u hřbitova svépomocí občanů.

 

 

Koupě budovy bývalé školy za nakoupené restituční nároky.

 

 

Vytvoření návrhu plánu na " Program obnovy venkova" :

 

 

 

Zlepšení zásobování vodou - zadní část obce bývala po řadu let velmi často bez vody.

 

 

Opravy místních komunikací.

 

 

Úprava středu obce s vybudováním dešťové kanalizace a chodníku.

 

 

Posílení rozvodu elektrického vedení.

 

 

Rozšíření veřejného osvětlení.

 

 

Vytvoření podmínek pro novou zástavbu.

 

 

Rozšíření služeb pro občany ( svozy odpadu, úpravy veřejných prostranství,...)

 

Rozpočet  se v tomto roce zvýšil  na  205 000 .

 

 

Počet trvale hlášených občanů 98.

 

 

1996

Zpracování "Programu obnovy venkova" a urbanistické studie.               

 

 

Realizace akce - střed obce : t.j. úprava návsi, stavba nové opěrné zdi, odkanalizování středu obce a vybudování chodníku. 

Kromě získané dotace si obec půjčila na tuto akci 300 000 u ČS. Z dotovaných akcí rozpočtem procházejí pouze % , která obec doplňuje z vlastních zdrojů. Tato procenta určuje poskytovatel dotace.      

 

 

Rozpočet v tomto roce činil 245 000 Kč.

Počet občanů 95.

 

 

1997

Oprava kapličky proti Šorfovým, zastřešení, omítka zdiva, oprava dveří.

 

 

Prořezání a ošetření lip u kapličky.

 

 

Oprava obecní studny  na Nových Domkách.

 

 

Rekonstrukce elektrického vedení na Nových Domkách. Celková rekonstrukce v obci bude provedena v šesti etapách v dalších letech - akce ČEZu.

 

 

Zateplení sociálního zařízení v budově OÚ v čp.12.

 

 

Z rozpočtových příjmů 470 000 Kč bylo vydáno 425 000 Kč.

Počet obyvatel 103.

 

 

1998

Vstup obce do "Mikroregionu Novoborsko".

 

 

Rekonstrukce vodovodního řadu ( akce SČVaKu za  přispění obce 300 000 ).

 

 

Oprava cesty k Divékiovým, k čp.33.

 

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ v čp.12 - zednické práce,obklady, dlažba.

 

 

Rekonstrukce bytu v čp.12.

 

 

Generální oprava střechy na budově čp.62 za přispění dotace z POV.

 

 

Rozpočet činil 475 000 Kč - příjem, vydání - 375 000 Kč.

Počet obyvatel 105.

Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 13.-14.11.1998. Bylo zvoleno 7 zastupitelů :

pí V.Hudcová, M.Kouřilová, p.V.Krotký, G.Pilz, P.Šorf st., P.Šorf ml., M.Tomeš.

23.11.byl starostou zvolen p. Miloslav Tomeš, zástupkyní starosty pí Vladimíra Hudcová.

 

 

1999

Přihláška obce do Euroregionu Nisa.

 

 

Oprava a oplechování věže kostela, instalace okapů.

 

 

Nákup restitučních nároků pro získání pozemků od Pozemkového fondu ČR vhodných pro individuální výstavbu rodinných domků. V tomto roce byl také zahájen jejich prodej stavebníkům.

 

 

Opakovaná žádost o převod zámecké zahrady obci Svojkov.

 

 

Kabelizace a digitalizace telefonní sítě - akce Telecomu.

 

 

Rozpočet v tomto roce byl ve výši 230 000 .

 

 

Počet trvale hlášených občanů 104.

 

 

2000        

Odvodnění a oprava cesty na Nových Domkách.

 

 

Restaurována Pieta a navrácena do kapličky.

 

 

Oprava venkovní omítky na kostele, nové dveře,  v hodnotě 170 000 Kč, z toho dotace z POV 50 000 Kč.

 

 

Vybudování  kanceláře OÚ v čp.12.

 

 

Připojen počítač s internetovým napojením - dar Euroregionu Nisa.

 

 

Rekostrukce požární nádrže pod budovou bývalé školy.

 

 

Další prodej pozemků získaných od PFČR

 

 

Rozpočet obce v tomto roce dosáhl již 620 000 .

 

 

Počet obyvatel 101.

 

 

2001

Stavba regulační plynové stanice ( dotace od Phare 1000 000 Kč ).

 

 

Na místní komunikaci k Bukovanům byl položen nový asfaltový povrch v délce 250m.

 

 

Úprava zeleně u regulační stanice.

 

 

Prořezání kaštanů na návsi - dotace na úpravu zeleně od Svazku obcí Novoborsko.

 

 

Snížení korun lip u kapličky.                                -    "    -

 

 

Posílení tlaku vody ve vodovodním řadu - akce SČVaKu.

 

Rozpočet byl vyrovnaný 625 000 Kč.

Počet občanů 111.

 

2002

Plynofikace obce -obec získala na tuto akci dotaci od SFŽP  ve výši 1 477 000 a vzala si úvěr 1 100 000 .

 

 

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení - u restaurace.

 

 

Rekonstrukce další části elektrického vedení - akce ČEZu.

 

 

Rozšíření vodovodního řadu ke stavebním parcelám.

 

 

Rozpočet byl vyrovnaný 647 000 Kč.

Počet trvale hlášených občanů 108.

Volby do zastupitelstva obce proběhly 1.-2.11.2002. Bylo zvoleno 7 zastupitelů :

pí V.Hudcová, M.Kouřilová, p.V. Krotký, G.Pilz, P.Šorf st., P.Šorf ml., M.Tomeš.

Dne 11.11. byl starostou zvolen p.Miloslav Tomeš, místostarostkou pí Vladimíra Hudcová.

 

 

2003

Zadání zpracování Územního plánu obce.

 

 

GO střechy na budově OÚ čp.12 ( dotace z POV ).

 

 

Rozšíření veřejného osvětlení na rozcestí na Nové Domky v hodnotě 41 000 Kč - dotace z Mikr. Novoborsko.

 

 

Oprava hřbitovní zdi v hodnotě 24 000 Kč za přispění z dotace Mikr. Novoborsko.

 

 

Oprava portálu kaple v Modlivém dole za finančního přispění Lesů ČR.

 

 

Rozpočet  v tomto roce činil již  1 086 000 .

 

 

Počet obyvatel 124.

 

 

2004

Sanace přední stěny skály kaple v Modlivém dolevybudování přístupové cesty se schodištěm,

 

nové lavičky před kaplí.

 

Rekonstrukce vnitřku budovy obecního úřadu - výměna dřevěného schodiště, výměna hlavních dveří, nové omítky a dlažby.

 

 

Zpevnění praskajícího zdiva na budově čp.62 ( po velmi suchém létě ).

 

 

Sanace dvou lip u kapličky, které byly v havarijním stavu     - " -       ( dotace z Mikroregionu Novoborsko).

 

 

Nová autobusová  čekárna u Zámečku.

 

 

Oprava cesty k domům za restaurací.

 

 

Oprava křížku na rozcestí k Novým Domkům.

 

 

Plynofikace obecních domů čp.12 a čp.62.

 

 

Rozpočet  již činil 1 289 400 .

 

 

Počet obyvatel 136.

 

 

2005

Obec dokončila splácení půjčky na plynofikaci.

 

 

Zateplení stropu na sále v čp.12, oprava stropu v bývalé prodejně, zpevnění podlahy sálu a zavedení plynového ústř.vytápění.

 

 

Oprava pomníku padlým k 50. výročí osvobození s výměnou oplocení.

 

 

Rozsáhlá úprava cesty k Modlivému dolu.

 

 

Úprava vjezdu od silnice na hřiště a ústí cesty od křižovatky k vodojemu.

 

  Dokončen Územní plán obce v hodnotě 222 800 Kč, z toho dotace Krajského úřadu 37 000 Kč.  

 

Obnovení asfaltového povrchu cesty od Vlků do spodní části obce v délce 600 m v ceně  563 000

( z toho dotaceProgramu obnovy venkova činila 250 000 ).

Instalace nových elektrických věžních hodin.

 

 

V rámci projektu "Internetizace knihoven" místní knihovna obdržela počítač - dar Ministerstva informatiky ČR.

 

 

Rozpočet na tento rok dosáhl výše 1 810 000 .

 

           

V tomto roce je již trvale hlášeno 140 obyvatelů.

2006

Pro tento rok nebyla obci schválena žádná dotace, takže veškeré akce musely být financovány

pouze z rozpočtu obce.

Oprava cesty v Malém Boru.

Pořízení a umístění 2 stojanů s turistickými mapami ve středu obce a u cesty k Modlivému dolu.

Rekonstrukce přízemí budovy bývalé školy, vybudování 2 samostatných bytů v ceně 612 000 .

SČE pokračuje v rekonstrukci elektrické rozvodné sítě - ve středu obce.

Rozpočet  na tento rok byl 1 774 000 .

Počet trvale přihlášených občanů se zvýšil na 149.

Volby do zastupitelstva obce se konaly 20.-21.10.2006. Bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva :

p. V.Krotký, Jos.Listík, G.Pilz, P.Šorf st., P.Šorf ml., M.Vlášek, M.Tomeš.

Starostou obce byl zvolen p. Vladimír Krotký, místostarostou p. Pavel Šorf ml.  

     
2007 V tomto roce byla provedena GO silnice z Nového Boru přes obec Svojkov a  byly rekonstruovány mostky při  
  silnici, opraveny  zdi při silnici  u zámecké zahrady a za Trčovými - čp. 18 - akce Libereckého kraje.  
  Instalace zrcadel k výjezdům na hlavní silnici.  
  Pokácení  narušených tújí u pomníčku, výsadba nových.  
  Rozpočet činil 1 692 000 Kč.  
  Počet obyvatel 157.  
  8.12.2007 získala Obec Svojkov podle Zákona o obcích č.128 dekret na právo užívat vybraný znak a vlajku. Převzetí podepsal starosta obce p.V.Krotký v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze.  
     
2008 Vybudování posezení na návsi - dlažba a nové lavičky.  
   Rekonstrukce veřejného osvětlení.  
  Nová autobusová zastávka ve vsi.  
  Oplocení hřbitova, nová brána.  
  Oprava kapličky v sadě - akce Spolku pro záchranu památek.  
  GO cesty na Plesích k vodojemu.  
  Otevření krámku v čp.12 - akce pí Neumanové.  
  Obec získala bezúplatně areál zámecké zahrady.  
  Rozpočet dosáhl výše 1 938 000 Kč.  
  Počet trvale hlášených občanů 164.  
  Po odstoupeni p.V.Krotkého z funkce starosty i ze zastupitelstva byl dne 4.3.2008 starostou obce zvolen p.Gustav Pilz.  
     
2009  Kaple sv.Václava - výměna krovu a celého střešního pláště, oprava rozvodu elektrického vedení uvnitř  
  kostela, kompletní oprava vnitřních omítek, včetně sanačních do výše 150 cm, odvodnění celé stavby provedením štěrkové drenáže kolem venkovních zdí. Dotace ze společné akce Novoborska na výměnu střešní krytiny.  
  Hřiště - Svazek obcí Novoborsko získal z evropských fondů dotaci na vybudování či modernizování stávajících  
  hřišť ve svých členských obcích ve výši celkových nákladů 29 000 000 Kč. Z této částky obce uhradí 10 %.  
  Do tohoto programu se přihlásilo 11 obcí. Na základě vypracovaných projektů bylo v naší obci vybudováno víceúčelové hřiště v celkové hodnotě 2 648 000 Kč.  
  GO oprava komunikace s položením asfaltového povrchu vedoucí od bývalého kravína podél parcel k výstavbě rodinných domků až k několika chalupám staré zástavby v celkové hodnotě 600 000 Kč. Tuto akci pomohl zafinancovat Krajský úřad Libereckého kraje částkou 460 000 Kč.  
  Obec získala bezplatně budovy v zámecké zahradě.  
  Započaly práce na obnově zámeckého parku.  
  21.10. byly pokáceny pro havarijní stav lípy u kapličky proti Šorfovým - akce Krajské správy silnic.  
  Plánované příjmy 2 086 000 Kč, výdaje 3 503 000 Kč, rozpočet byl doplněn z vlastních rezerv.  
  Počet obyvatel 165.  
     
2010 Získání nového počítače s možností služeb pro občany pod názvem CZECH POINT, který umožňuje získat  
  ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy. Toto zařízení má hodnotu 65 000 Kč, poskytnutá dotace činila 59 000 Kč.  
  Provedení  inženýrských sítí ke stavebním parcelám pod Borůvkovými  -čp.75 v ceně 600 000 Kč. Cena sítí  byla z větší části promítnuta do ceny pozemků, částečně bude uhrazena RWE.  
  Opravy cest po povodních - na Nových Domkách, ke hřbitovu, na hrázi Kachního rybníka. Akce OÚ v ceně 200 000 Kč.  
  Budova OÚ  čp. 12 - výměna oken v celé budově, dveří, nové schodiště se zábradlím u hlavního  vchodu a ke krámku, zpevnění stropu nad sálem - v celkové ceně 607 000 Kč, z této částky byla dotace 485 000 Kč.  
  Provedení prací v rámci dotace na údržbu zeleně : založení trávníku a údržba stromů v okolí hřiště, prořezání stromů u moštárny, kácení a vysazení stromů na hřbitově a lip u kapličky.  
  Pokračování prací na obnově zámeckého parku.  
  Rozpočet byl vyrovnaný 3 277 800 Kč.  
  Počet trvale hlášených obyvatel 181.  
  Volby do zastupitelstva obce proběhly ve dnech 15.-16.10.2010. Bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva : p.Pavel Šorf ml., Gustav Pilz, Miloslav Tomeš, Milan Vlášek, Pavel Šorf st., Josef Listík, pí Karla Borůvková. Starostou obce byl zvolen p. Gustav Pilz, místostarostou p. Pavel Šorf ml.  
     
2011 Kaple sv. Václava - stavba nového kůru, generální oprava varhan s 25% přispěním občanů.  
  Rekonstrukce sociálního zařízení  v budově na zámecké zahradě.  
  Budova čp. 62 - izolace základů budovy, vybudování nového chodníku před budovou. Rekonstrukce ústředního topení a plynofikace bytu v 1. poschodí.  
  Umístění turistického poutače v blízkosti hradu, zábradlí u schodiště ke hradu.  
  Umístění panoramatických tabulek na Tisovém vrchu a na Dědových kamenech - akce Novoborska.  
  Asfaltový povrch cest v okolí budovy čp. 62 a kaple sv. Václava.  
  Budova OÚ čp. 12 - zateplení budovy, nová omítka - v celkové ceně 630 000,  z této částky byla dotace Krajského úřadu Libereckého kraje 490 000 Kč.  
  Odizolování základů kapličky proti čp. 70, plot u kapličky.  
  Pokračování prací na obnově zámeckého parku.  
  Rozpočet po změnách, které byly schváleny během roku, činil 4 000 588 Kč. Skutečnost v hospodaření obce vykazuje za r. 2011 přebytek 187 303 Kč, o což se zvýšila finanční rezerva obce.  
  Počet trvale hlášených obyvatel 195 ( stejně jako před 50 lety ).  
     
2012         Budova OÚ čp. 12 - stavební úpravy nových skladových prostor v přízemí budovy.  
  Kancelář OÚ v budově čp. 12 - zrušení skladu, vybourání příčky pro zvětšení kanceláře vybudované v r. 2000, rozvody elektřiny, vody a topení, zakoupení stolu a židlí.  
  Rozšíření cesty u čp. 46  pod zámeckou zahradou.  
  Oprava cesty k čp. 106.  
  Zámecký park - dokončení zemních úprav pozemku na zámecké zahradě, výsadba stromů ( habry, lípy, okrasné třešně a jabloně, javory, břízy ) a keřů ( pěnišníky, ptačí zob, pustoryl ) na rovných plochách i svazích zahrady ( břečťan ), regenerace trávníku. Celkové náklady na akci činily 1 335 840 Kč.  85 % - 1 135 464 Kč příspěvek z fondu EU, 5 % - 66 792 Kč příspěvek SFŽP ČR, 10 % - 133 584 Kč platila obec Svojkov.  
  Budova na zámecké zahradě - vybourání zdiva a umístění vrat.  
  Příjmy obce včetně dotací činily 3 128 264 Kč, výdaje 3 002 257 Kč, nárůst finanční rezervy obce v r. 2012 činí  126 007 Kč.  
  Počet trvale hlášených obyvatelů 213.  
     
2013 Kancelář OÚ v budově čp. 12 – vybavení novým nábytkem – vestavěná skříň, skříňka, psací stůl  
  a stůl pro tiskárnu, police, skříňky do spisovny.  
 

Úprava plochy za budovou čp. 12 – bezbariérový přístup do budovy.

Zámecká zahrada – obnova zdi – celkové náklady na akci činily 2 663 605 Kč, z toho dotace ze SZIFu 1 894 495 Kč, podíl obce 769 110 Kč. Zeď byla řadu let v havarijním stavu.

Zámecká  zahrada – železná replika plotu – cena 580 000 Kč, z toho dotace Ministerstva kultury 100 000 Kč, podíl obce 480 000 Kč.

Zámecká zahrada - zpevnění příjezdu k budově.

Zpevnění příjezdu  k novým rodinným domům vedle zámecké zahrady.

Kaplička proti čp. 70 - oprava omítky, nová střecha.

Úpravy na vodovodním řadu - vodovodní šachty na návsi a nad silnicí u pily a automatická tlaková stanice u vodojemu – cena celkem 1 020 526 Kč, z toho dotace Libereckého kraje 572 000 Kč.

Budova na zámecké zahradě – zednické úpravy, zavedení ústředního  plynového  vytápění.

Příjmy obce včetně dotací činily 6 153 502 Kč, výdaje 6 559 561 Kč. Na rozdíl byly použity našetřené prostředky z minulých let.

Počet trvale hlášených obyvatelů  228.

 
     
2014 Oprava kapličky proti čp. 70 - cena 34 000 Kč / dotace od LAG Podralsko 30 200 Kč /.  
 

Další úpravy v budově na zámecké zahradě, umístění vrat v dřevostavbě.

Prodloužení vodovodního řadu  na Nové Domky -  cena 1 770 000 Kč, z toho dotace  Libereckého kraje činila 1 200 000 Kč, podíl obce 570 000 Kč.

Výměna brány k zámecké zahradě - cena 205 000 Kč /dotace Ministerstva kultury 140 000 Kč/.

Zpevnění cesty za čp.116.

Instalování digitálního protipovodňového systému s možností rozhlas. vysílání a zpracování povodňového plánu obce v ceně 759 000 Kč, dotace z Novoborska 690 000, podíl obce 69 000 Kč.

Výstavba chodníku od vjezdu k čp. 30  k rozcestí na Nové Domky se zatrubněním pro odtok povrchové vody – celkové náklady činily 3 011 000 Kč, dotace od SFDI činila 1 924 000 Kč,  podíl obce 1 087 000 Kč.

Zakoupení budovy čp. 13 ve veřejné dobrovolné dražbě za  340 000 Kč / výhodná poloha ve středu obce, možnost vybudování startovacích bytů /.

Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 10.-11.října 2014. Bylo zvoleno 7 zastupitelů :

p. Pavel Šorf ml., Martin Průcha, Gustav Pilz, Pavel Šorf st., Pavlína Štěpánková, Milan Vlášek, Dana Kejklíčková. Starostou obce byl zvolen p. Gustav Pilz, místostarostou p. Pavel Šorf ml.

Příjmy obce včetně dotací činily 6 252 000 Kč,  výdaje 7 837 000 Kč.

Počet trvale hlášených obyvatelů 233.

 
     
2015 Výměna okapů na dřevostavbě na zámecké zahradě v ceně 28 000 Kč.                                                                      
  Závěrečná etapa železné repliky plotu u zámecké zahrady - cena 511 737 Kč, z toho dotace Ministerstva kultury 230 000 Kč a příspěvek Libereckého kraje 153 000 Kč.                                                                       Zpevnění cesty ke hřbitovu.                                                                                                                           Oprava cesty kolem čp. 75 k čp. 63 / vedle zámecké zahrady /.                                                                    Oprava místní komunikace od čp. 14  k Malému Boru v ceně 850 000 Kč v délce cca  750 m, z toho dotace Libereckého kraje 400 000 Kč.                                                                                                                 Vybourání a stavba komínu v čp. 13 v ceně 55 000 Kč.                                                                                     Akce Libereckého kraje - generální oprava části silnice směrem na Zákupy.                                                 Příjmy obce včetně dotací 4 235 634 Kč, výdaje 4 020 770 Kč.                                                                     Počet trvale hlášených obyvatelů 239.  
     
2016 Oprava místní komunikace s asfaltovým povrchem do Malého Boru – 2. část v délce 800 m v ceně 845 000 Kč, z toho dotace Libereckého kraje činila 400 000 Kč.  
  Oprava místní komunikace s asfaltovým povrchem od silnice pod hřbitov v ceně 88 000 Kč.  
  Rozšíření veřejného osvětlení v jižní části obce až k čp. 116, osvětlení u čp. 39 a u čp. 65 a k MŠ skřítka Ostružinky v ceně 160 000 Kč.  
  Zámecká zahrada - úpravy interiéru kuchyně v ceně 12 000 Kč.  
  Výstavba chodníku od čp. 11 na rozcestí k Modlivému dolu se zatrubněním pro odtok povrchovém vody. Celkové náklady činily 5 255 000 Kč, z toho dotace od SFDI ve výši 2 934 000 Kč. Na svůj podíl 2 321 000 Kč si obec vzala u ČS úvěr 2 000 000 Kč, který bude splácet 6 let.  
  Akce Lesů ČR, s.p. - otevření zrekonstruované turistické stezky a navrácení křížové cesty do Modlivého dolu v ceně 1 000 000 Kč.  
  Příjmy obce včetně dotací 6 946 922 Kč, výdaje 8 981 020 Kč.  
  Počet trvale hlášených obyvatelů 242.  
     
2017

Úprava povrchu plochy pro parkování aut proti restauraci Zámeček.

 
 

Úprava příjezdových cest ke kontejnerům na tříděný odpad ve středu obce.

 
  Umístění zrcadel pro bezpečnější vjezd vozidel na náves od čp. 12 a na hlavní silnici

od čp. 3, 105, 56 a čp. 4.

 
 

Pořízení kompostérů z dotace Novoborska – podíl obce 78 408 Kč.

 
  Akce České pošty – přemístění provozovny typu Partner do obchodu.  
 

Příjmy obce včetně dotace 3 042 000 Kč,  výdaje  3 042 000 Kč.

 
  Počet trvale hlášených občanů 243.  
                                                                                                                 
2018 Oprava poškozené zdi stodoly u čp. 13.  
  Pořízení štěpkovače a kontejnérů na zelený odpad z dotace Novoborska, podíl obce 63 503 Kč.  
  Vybudování další nové kanceláře OÚ - přestavba úřadovny České pošty.  
  Oprava místní komunikace s asfaltovým povrchem podél zámecké zahrady k čp. 64 v ceně 853 272 Kč včetně dotace od Libereckého kraje 383 546 Kč.  
  Dostavba hřbitovní zdi v čelní a boční pravé straně.  
  Oprava bočních sloupů u brány zámecké zahrady.  
  Výměna oken v kapli sv. Václava v ceně 117 065 Kč, dotace 70 000 Kč.  
  Rekonstrukce pomníku v ceně 373 769 Kč, včetně dotace Ministerstva nár.obrany 237 000 Kč.  
  Zábradlí při chodníku u čp. 58.            
  Oprava části komunikace do Malého Boru - zalití spár.  
  Volby do zastupitelstva obce proběhly ve dnech 5. a 6. října. Bylo zvoleno 7 zastupitelů :  p. Pavel Šorf ml.,  
  Gustav Pilz, Pavel Šorf st., Martin Průcha, Jaroslav Fiala, pí Dana Kejklíčková, Pavlína Štěpánková.  
  Starostou obce byl zvolen p. Gustav Pilz, místostarostou p. Pavel Šorf ml.  
  Příjmy obce včetně dotací 4 868 828 Kč, výdaje 4 617 362 Kč, splátka úvěru 350 217 Kč.  
  Počet trvale hlášených obyvatelů 248.  
                                                                                                                  
2019 Generální oprava kaple sv. Václava - v interiéru výměna elektrického vedení a osvětlovacích těles, oprava omítky, malba; nová venkovní fasáda, nátěr plechové střechy věže v celkové ceně 683 630 Kč. Z toho příspěvek Ministerstva kultury činil 160 000 Kč, příspěvek Libereckého kraje 155 000 Kč a  Ministerstva zemědělství 200 000 Kč.  
  Vybudování herního prvku pro děti a sestavy pro cvičení dospělých v areálu  místního hřiště v ceně 365 178 Kč,  dotace Ministerstva pro místní rozvoj  byla v částce 255 624 Kč.  
  Asfaltový povrch plochy za kaplí sv. Václava v ceně 824 663 Kč, dotace od Libereckého kraje 400 000 Kč.  
  Příjmy obce včetně dotací 7 591 978 Kč, výdaje 5 827 535 Kč.  
  Počet trvale hlášených obyvatelů 260.  
                                                                                                               Zapsala Jiřina Tomšová