Vážení občané!

           Na prahu roku 2006 bychom chtěli spolu s Vámi zrekapitulovat dění v naší obci za uplynulý rok.         

          Schválení územního plánu ( ÚP) – důležitého a povinného dokumentu pro rozvoj obce bude provedeno v nejbližších měsících.

 
 

Ze strany orgánů státní správy nebylo v konceptu ÚP přihlédnuto k několika připomínkám občanů. Aby však mohly práce na ÚP pokračovat, schválilo zastupitelstvo tzv.  „Souborné stanovisko“, které bylo podkladem pro zpracování návrhu ÚP. K tomuto návrhu se opakovaně vyjadřuje mnoho orgánů státní správy. Také na tuto poslední fázi ÚP se nám podařilo získat dotaci z krajského úřadu ve výši 37 tis. Kč. ÚP bude řešit nejen zastavitelnost jednotlivých lokalit v obci, ale i mnoho dalších hledisek ( zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, dopravní ifrastrukturu) a m.j. bude také důležitým podkladem pro získávání dotací na rozvoj obce.

            Mimo dotace na ÚP jsme žádali o dotaci na opravu vnitřních omítek našeho kostela, kde jsme však neuspěli. Tuto akci jsme proto odložili a za vlastní prostředky jsme nechali instalovat nové elektrické věžní hodiny.

             Z vlastních prostředků jsme dále pořídili zateplení stropu na sále v čp. 12 a výměnu starých akumulačních kamen za plynové topení. Kdo z Vás navštívil poslední veřejnou schůzi v minulém roce, spojenou s tradičním sousedským posezením, jistě toto vylepšení kladně hodnotil.

             Dále jsme na vlastní náklady provedli poměrně rozsáhlou úpravu cesty k Modlivému dolu, vjezdu na hřiště a ústí cesty od křižovatky k vodojemu.

             Na obnovení asfaltového povrchu na cestě od Vlků do spodní části obce se nám podařilo získat dotaci ve výši 250 tis. Kč, o níž se snížil celkový náklad na tuto akci, který činil 560 tis.  

             Z „drobnějších“ akcí jistě stojí dále za zmínku oprava pomníku padlým k výročí osvobození s následnou výměnou starého plotu.

             Finančně jsme přispěli na turistický informátor do Sloupu, pro který jsme připravili hlasovou upoutávku na naši obec.

             6 tis. Kč jsme přispěli na vybavení žákovského družstva kopané v Bukovanech, kam docházejí některé naše děti. Další se mohou přihlásit.

            V loňském roce jsme doplatili České spořitelně úvěr na plynofikaci obce. Celá akce Státním fondem životního prostředí ještě vyhodnocena nebyla, ale podle poslední informace máme ještě šanci na získání určitého procenta dotace, ze které nám fond do vyhodnocení akce 10% zadržel.

            Takže i při dalších běžných nákladech, jako je např. školné za děti, dojíždějící do škol v městech, příspěvek na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, zimní i letní údržba v obci, svoz tříděného odpadu, obec hospodařila s mírným přebytkem.

             V rámci celostátní akce „Internet do knihoven“ získala naše obec do knihovny bezplatně počítač s internetovým připojením po dobu tří roků. Zatím je občanům internet přístupný vždy v pondělí v době otevření knihovny od 15 do 18 hod. Podle využívání může být tato služba rozšířena.

            Dále Vás budeme včas informovat o akci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kterou budeme letos opakovat.

              V roce 2005 přibylo v naší obci dalších 11 občanů, takže trvale bydlících v současné době je 147. Trvale obydlených domů je 42 a rekreačních objektů 54.

               Všem občanům, kteří se zúčastňují a nebo dokonce pomáhají zajišťovat průběh pravidelně se opakujících akcí v naší obci, vyjadřuje Zastupitelstvo obce svoje poděkování. Víme, že úspěch těchto akcí (sousedské posezení, dětský den, stavění máje, pálení čarodějnic i prvomájová mše v Modlivém dole)  je závislý na dobrovolné práci občanů.

               Úřední hodiny obecního úřadu jsou beze změny, t.j. každé podělí od 15 do 18 hodin. Veřejné zasedání zastupitelstva bude i nadále pravidelně 1. pondělí v měsíci. Případné změny termínů a usnesení ze schůzí Zastupitelstva obce budou umístěny v obecní vývěsní skříňce. 

 

 

            Všem občanům přejeme do  roku 2006 pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

 

          

                                          Za Zastupitelstvo obce Svojkov 

                                                    Miloslav Tomeš, starosta