Rozpočet obce na r. 2006
schválený dne 6.3.2006 Zastupitelstvem obce Svojkov
Příjmy
§ položka Název
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 107 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 395 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos. 9 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 114 000
1211 Daň z přidané hodnoty 198 000
1341 Poplatek ze psů 2 000
1511 Daň z nemovitosti 75 000
2460 Splátky půjčených prostředků od obyv. 24 000
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci 2 043
Daňové a další příjmy 926 043
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí 26 000
Bytové hospodářství 26 000
3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 601 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 601 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 35 000
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 150 000
Činnost místní správy 152 000
6310 2141 Příjmy z úroků 6 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000
Příjmy celkem 1 746 043
Výdaje
2212 5171 Opravy a urdžování 300 000
Silnice 300 000
2221 5323 Neinvestiční dotace krajům 13 000
Provoz veřejné silniční dopravy 13 000
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 130 000
Základní školy 130 000
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 000
3314 5136 Knihy, učetní pomůcky a tisk 1 000
3314 5139 Nákup materiálu 1 000
Činnosti knihovnické 7 000
3319 5194 Věcné dary 10 000
Ostatní záležitosti kultury 10 000
3322 5171 Opravy a udržování 80 000
Zachování a obnova kulturních památek 80 000
3329 5171 Opravy a udžování 10 000
Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. 10 000
3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 6 000
Ostatní tělovýchovná činnost 6 000
3612 5137 Drobný hmotný majetek 60 000
3612 5139 Nákup materiálu 2 000
3612 5151 Studená voda 5 000
3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000
3612 5171 Opravy a udžování 400 000
Bytové hospodářství 472 000
3631 5139 Nákup materiálu 50 000
3631 5154 Elektrická energie 24 000
3631 5171 Opravy a udržování 26 000
Veřejné osvětlení 100 000
3639 5329 Ostatní neinv. dotace veř.rozp. územní úrovně 5 000
Komunální služby a územní rozvoj 5 000
3721 5169 Nákup ostatních lužeb 15 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000
3722 5169 Nákup ostatních lužeb 50 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000
3745 5169 Nákup ostatních lužeb 30 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000
5512 5139 Nákup materiálu 2 000
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000
5512 5171 Opravy a udržování 2 000
Požární ochrana 5 000
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 150 000
6112 5173 Cestovné 10 000
Zastupitelstva obcí 160 000
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000
6171 5031 Sociální pojištění 26 000
6171 5032 Zdravotní pojištění 9 000
6171 5136 Knihy, učetní pomůcky a tisk 4 043
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000
6171 5139 Nákup materiálu 18 000
6171 5151 Studená voda 4 000
6171 5153 Plyn 10 000
6171 5154 Elektrická energie 10 000
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000
6171 5161 Služby pošt 2 000
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000
6171 5163 Služby peněžních ústavů 11 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb 12 000
6171 5171 Opravy a udržování 50 000
6171 5362 Platby daní a poplatků 11 000
Činnost místní správy 333 043
Výdaje celkem 1 746 043