dddd   Územní plán: S V O J K O V  
         
    Grafická část: OUP1  Koordinační výkres Svojkov  
      OUP2  Výkres širších vztahů Svojkov  
      OUP3  Výkres záboru půdního fondu Svojkov  
      UP1     Výkres základního členění území Svojkov  
      UP2     Hlavní výkres Svojkov  
      UP3     Výkres veřejně prospěšných staveb Svojkov  
         
    Textová část: OOP   Text Svojkov