Modlivý důl    
       
  je hluboké zalesněné údolí v krásném romantickém prostředí v lesích za skalním masivem ve Svojkově pod kopci Slavíček a Tisový vrch. Po obou stranách rokle se tyčí strmé pískovcové skály rozmanitých tvarů a velikostí. Mezi nimi je několik lezeckých věží, např. Novoborská, Přeskoková, Houbová, Žofie. Na samém pokraji dolu nacházíme studánku nazvanou Pramen u Strážce podle skály Strážce Modlivého dolu.     
 

   
..
                            Strážce                                                           studánka                                        vzpomínková skála horolezců    
             Původně se tato skalnatá rokle nazývala Smolný důl, uhlíři zde pálili v milířích dřevěné uhlí a získávali smolu.    
       
  Modlivý důl  je duchovním místem našeho kraje a o původu tohoto poutního místa se vyprávěly různé pověsti.    
  V roce 1680  podle jedné z pověstí žil v myslivně na pokraji dolu fořt se svou krásnou dcerou Annemarií. Dívka si oblíbila dva mládence, bohatého selského synka a studenta, syna nájemce pihelského pivovaru. Mladý sedlák zřejmě ze žárlivosti zabil svého soka a jeho tělo odvlekl do skal k místu nynější kaple. Zločin nikdy vyšetřen nebyl.    
  V roce 1704  čeledín ze statku zavěsil na skálu u místa smrti obrázek "Loučení Panny Marie s Ježíšem".    
  V roce 1750  sládek Melzer, který tudy docházel ze Záhořína do svojkovského pivovaru, zde umístil pro klid duše nebohého nový, již vysvěcený mariánský obrázek. Místa se lidé přestávali bát a šířily se pověsti o zázracích.    
       
   

V roce 1772 baronka Cervelliová nechala přistavit k obrázku úzkou dřevěnou kapli a dala hustý les prosvětlit. V témže roce sem bylo z České Lípy vypraveno procesí, aby vyprosilo odvrácení morových a cholerových epidemií, neúrody a hladu. Církev na čas procesí do lesního místa zakazovala. Poutě do Modlivého dolu odmítala jako modlářství.

                                                                                       r. 1800

     
   
   
Koncem 18. století svojkovský zedník Josef Sacher vyhloubil v pískovci jeskyni, ve které byl obrázek umístěn.    
  V roce 1836  sochař Antonín Wagner ze Sloupu upravil průčelí kaple do gotické podoby a do výklenku byl zavěšen     mariánský obraz od portrétistky Eugenie Hauptmannové-Sommerové.    
  V letech 1850-1865  do Modlivého dolu občas přicházel rozjímat a modlit se poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý při zdravotních vyjížďkách za pobytu ve svém letním sídle na zámku v Zákupech.    
V roce 1903 na popud hraběnky Alžběty Kinské byla skalní kapli dána podoba lourdské jeskyně i se sochou Panny Marie Lourdské. Zde končila původní křížová cesta s prvním zastavením u tehdejší myslivny.    
   
     
   
                                                 r.1903                                                                                    r. 1925    
Mariánské poutní místo bylo před 2. svět. válkou hojně navštěvováno věřícími ze širokého okolí a konaly se zde významné církevní události okresního i krajského charakteru.    
Po 2. světové válce s odchodem německého obyvatelstva věřících ubylo. O kapli a příchod k ní pečovaly řádové sestry, zaměstnané v domově důchodců ve Svojkově v zámku. Bohoslužeb se zúčastňovalo málo nových českých obyvatelů. V 70. letech byly mše nepovolené, tajné.    
V roce 1973 farář sloupské farnosti p. Ladislav Kubíček odebral obrazy staré křížové cesty a umístil je v kapli sv. Václava.    
1. května 1996 se po dlouhodobé odmlce konala v Modlivém dole poutní mše na zahájení Mariánského měsíce.    
V roce 2004 nechala obec opravit a sanovat přední stěnu kaple a Boží hrob za finančního přispění Lesů ČR.    
 
   

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                              r. 2015    
  27. 11. 2016  se konalo slavnostní otevření zrekonstruované turistické stezky a navrácení repliky původní křížové cesty.    
  O znovuobnovení křížové cesty se zasadilo několik občanů Svojkova. Dokázali, že mohou být použity fotokopie původních obrazů. Kříž a stojany zhotovil p. Josef Kouřil ml. z čp. 4, vše se souhlasem NPÚ Liberec. Celé dílo v hodnotě téměř milionu korun financovaly Lesy ČR.    
 

   
..
                                                                                                   2016    
 

   
   
   
  Mariánské poutní místo v Modlivém dole má 250 letou tradici. V současné době tradice navštěvování tohoto místa pokračuje. Od roku 1996 vždy 1. května v 15 hodin je zde každoročně zahajován mší svatou Mariánský měsíc, většinou za přítomnosti biskupa litoměřické diecéze. Do Modlivého dolu celoročně přicházejí věřící, turisté a milovníci přírody, aby viděli krásný kout naší přírody a zavzpomínali na doby minulé.                   Text, foto Jiřina Tomšová